Gemeente Lochristi
Aankondiging van een opdracht

Optimalisatie gracht Brandstraat tot Scherpeheibeek

Deze werken kaderen in de wegen- en rioleringswerken in de Parochiedreef.
Fase 1: optimalisatie van de gracht vanaf de Brandstraat tot de Scherpeheibeek.
De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het herprofileren en op diepte brengen van bestaande gracht volgens de dwarsprofielen en aanleg van nieuwe gracht inclusief plaatsen van houten palen en kantplanken in de gracht, realiseren van bijhorende kopmuren met doorsteken en knijpconstructue met overstort.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lochristi
Postadres
Dorp-West 52, 9080 Lochristi, BE
Contactpunt(en)
De heer Christoph De Fré

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een evenwaardig document
* De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (max. 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest 276/C2 van de administratie der Directe Belastingen, waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administraite. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (max. 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de directe belastingen, waarin staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie. Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.
* De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (max. 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de bevoegde administratie. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (max. 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de BTW (of van de taksen die in zijn land de BTW vervangen), waarin staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie. Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.

Economische en financiële draagkracht

* Een kopie van de authentieke akte die de nodige bevoegdheid van de mandataris(sen) die de offerte ondertekenen toestaat

Eventuele minimumeisen:

* Een kopie van de authentieke akte die de nodige bevoegdheid van de mandataris(sen) die de offerte ondertekenen toestaat

Vakbekwaamheid

* Een kopie van het attest van erkenning
* Een verklaring van de inschrijver waarin hij duidelijk verklaart dat al zijn voertuigen, of deze van zijn onderaannemers, die gebruikt zullen worden indien hij wordt aangeduid voor de uitvoering van deze opdracht, zullen uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem dat voldoet aan de bepalingen van de omzendbrief van 28 februari 2002 van de federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van verkeer en infrastructuur.

Eventuele minimumeisen:

* Een kopie van het attest van erkenning
* Een verklaring van de inschrijver waarin hij duidelijk verklaart dat al zijn voertuigen, of deze van zijn onderaannemers, die gebruikt zullen worden indien hij wordt aangeduid voor de uitvoering van deze opdracht, zullen uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem dat voldoet aan de bepalingen van de omzendbrief van 28 februari 2002 van de federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van verkeer en infrastructuur.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2