Rectificatie

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lummen
Nationaal identificatienummer
BE0207468350
Postadres
Gemeenteplein 13
Plaats
Lummen
Postcode
3560
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marijke Brams
Telefoon
+32 13390424
E-mail
overheidsopdrachten@lummen.be
Fax
+32 13390591

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lummen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

Referentienummer: Lummen-PPP068-975/7011/R/4126-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533879

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Op 29/11/2017 werden volgende opdrachtdocument aangepast: - bestek - meetstaat - grondplan 1 - grondplan 2 - details - snedes Op een aantal locaties waar enkel een kantsteen type IIE1 was voorzien dient er nu ook bijkomend een betonband type I E 20x27cm, 7 cm verhoogd, te worden geplaatst. Tevens dienen de ter plaatse vervaardigde kantstenen type IIE1 en betonbanden type I E 20x27cm, (7 cm verhoogd) doorheen het ganse project te worden uitgevoerd in uitgewassen beton met fijne porfier.