Schoolbestuur VZW De Ranken
Aankondiging van een opdracht

Het schoonmaken van diverse schoolgebouwen

De opdracht betreft het periodiek schoonmaken van de lokalen, inhoud en aanverwanten van volgende gebouwen en instellingen van vzw De Ranken:
Basisscholen:
- Vrije Basisschool De Ark, Wolverbosstraat 25, 2800 Mechelen
- Vrije Basisschool Sint-Niklaas, Dorpstraat 10, 2811 Leest
- Vrije Lagere School Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen
Secundaire scholen:
- Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
- Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
08-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 14
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Schoolbestuur VZW De Ranken
Postadres
Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Kurt Van Steenlandt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

NVT

Eventuele minimumeisen:

NVT

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient aan te tonen dat hij over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren. De inschrijver levert hiervoor volgende bewijsstukken aan:
- Een attest van lidmaatschap van ABSU (beroepsfederatie) of een andere erkende beroepsfederatie met dezelfde kwaliteitsnormen (dit kan in principe niet opgelegd worden omdat we de vraag moeten stellen aan de markt)
- De inschrijver moet over voldoende ervaring beschikken op het gebied van schoonmaak van gebouwen. De inschrijver voegt bij zijn offerte een recente en controleerbare referentielijst met minimum drie gelijkaardige opdrachten in bedrag en volume uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar bij voorkeur binnen een schoolomgeving met vermelding van het bedrag, datum en aantal locaties, voor welk publiek - of privaatrechtelijke instanties ze bestemd waren (naam en telefoonnummer van de contactpersoon), zodat de aanbestedende overheid de bekwaamheid van de inschrijver kan nagaan.
- Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) op naam van de instructeur als bewijs dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of gelijkwaardig certificaat voor buitenlandse inschrijvers.
- Een geldig ISO 2600 certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubescherming.

Eventuele minimumeisen:

- 3 referenties over de laatste 3 jaar. Bij voorkeur in schoolverband
- werkwijze zoals beschreven in het selectiecriteria