Rectificatie

Bouw en renovatie van nieuwe bibliotheek en stadsarchief

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer
0207.533.082
Postadres
Campus Blairon 200
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jan Claes
Telefoon
+32 14443374
E-mail
jan.claes@turnhout.be
Fax
+32 14439275

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.turnhout.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw en renovatie van nieuwe bibliotheek en stadsarchief

Referentienummer: 2018442

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212330 - Bouwen van bibliotheek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515223

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
2
Afdelingsnummer
II.2.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!