Anderlechtse Haard n.v.
Rectificatie

Renovatie van de gebouwschil van een gebouw van 380 woningen en plaatsen van een verluchtingssysteem en bijkomende energiebesparende middelen Grondelsstraat 59-61-63 te 1070 Anderlecht.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Anderlechtse Haard n.v.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bergense steenweg 595
Plaats
Brussel (Anderlecht)
Postcode
1070
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Laurent GÄBELE
Telefoon
+32 25567730
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25567799

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.foyeranderlechtois.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van de gebouwschil van een gebouw van 380 woningen en plaatsen van een verluchtingssysteem en bijkomende energiebesparende middelen Grondelsstraat 59-61-63 te 1070 Anderlecht.

Referentienummer: 2020/2014/01/02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-513854

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit (...)
In plaats van:
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR)
Te lezen:
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR) DUME zal verplicht per mail uiterlijk voor de uiterste datum van ontvangst van de offerten naar het volgende adres verzonden moeten worden: [email protected]

Overige nadere inlichtingen

DUME zal verplicht per mail uiterlijk voor de uiterste datum van ontvangst van de offerten naar het volgende adres verzonden moeten worden: [email protected]