Rectificatie

Structureel onderhoud van de Baanbrug te Boom - Openbare procedure voor een opdracht van werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frederik Van Overloop
Telefoon
+32 32246741
E-mail
frederik.vanoverloop@wenz.be
Fax
+32 32246705

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288428

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Structureel onderhoud van de Baanbrug te Boom - Openbare procedure voor een opdracht van werken

Referentienummer: AZS-16EI/17/04-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Structureel onderhoud van de Baanbrug te Boom - Openbare procedure voor een opdracht van werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534460

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Ingevolge art. 57 van het KB plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren, verdagen wij de opening tot 27/11/2017 om 09:45u.