Havenbedrijf Antwerpen
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Het herstellen van de damplanken ter hoogte van de Schuildok duwvaart in de haven van Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Het doel van deze opdracht bestaat erin om de (afwijkingen ter hoogte van de) sloten in de damplanken te herstellen, overeenkomstig bijgevoegde bijlagen. Als gevolg van het bovenstaande zijn er zichtbare verzakkingen aan Schuildok duwvaart ontstaan.
Deze opdracht bestaat voornamelijk erin om de sloten te verstevigen d.m.v. het lassen van een stalen verbindingsplaat. Na de versteviging van de sloten, dienen de veroorzaakte verzakkingen en eventuele openingen opgevuld te worden met respectievelijk zand en grout. De omvang en positie van de schades is weergegeven op de bijgevoegde bijlagen.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Deadline
11-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Mohamed Sidali
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver bezorgt een lijst met minstens 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 2