Rectificatie

Onderhoudsbaggerwerken Zeekanaal Brussel - Schelde tussen Humbeek en Zemst

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Lief Vanspringel
Telefoon
-
E-mail
lief.vanspringel@wenz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290477

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoudsbaggerwerken Zeekanaal Brussel - Schelde tussen Humbeek en Zemst

Referentienummer: AZS-16EI/17/45-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252124 - Bagger- en pompwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken op het deel van het Kanaal Brussel-Schelde gelegen tussen de hefbrug van Humbeek en de sluis van Zemst. Het gaat hier over met asbest vervuilde specie. De werken omvatten de baggerwerken, het transport en de reiniging van de specie. De wijze van reinigen dient bepaald te worden in een pilootproject dat als doel de stort van de gereinige specie in de monostortplaats Sterhoek heeft.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534118

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De tekst uit het bestek: "1. Prijs (55 punten) Dit gunningscriterium is gebaseerd op de globale prijs van de opdracht, inclusief het voorwaardelijke deel. De laagste,regelmatige, gecorrigeerde inschrijver krijgt het maximum van 50 punten toegekend. Het puntenaantal P van de overige inschrijvers wordt toegekend aan de hand van volgende formule : P= (L/X) x 50 P= het toegekend aantal punten tussen 0 en 50 L= het laagste gecorrigeerde bedrag van alle regelmatige inschrijvers X= het gecorrigeerde bedrag van deze offerte." wordt vervangen door: "1. Prijs (55 punten) Dit gunningscriterium is gebaseerd op de globale prijs van de opdracht, inclusief het voorwaardelijke deel. De laagste,regelmatige, gecorrigeerde inschrijver krijgt het maximum van 55 punten toegekend. Het puntenaantal P van de overige inschrijvers wordt toegekend aan de hand van volgende formule : P= (L/X) x 55 P= het toegekend aantal punten tussen 0 en 55 L= het laagste gecorrigeerde bedrag van alle regelmatige inschrijvers X= het gecorrigeerde bedrag van deze offerte."