Stad Oudenaarde
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oudenaarde
Postadres
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, BE
Contactpunt(en)
De heer Eddy Surmont

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Een verklaring op erewoord (art. 67, 68 en 69 van KB van 15-07-2011 en Federale Omzendbrief Verklaring Erewoord, Vlaamse Omzendbrief Verklaring Erewoord) van de inschrijver - uitsluitingscriteria:
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
2. Een verklaring op erewoord (artikel 61, § 2, 4° KB van 15-07-2011) van de inschrijver – uitsluitingscriteria :
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

Vakbekwaamheid

1. Een lijst van gelijkaardige werken (minstens 3) uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag.
2. Een verklaring van de studie- en beroepskwalificaties van de aannemer, meer bepaald van de verantwoordelijke voor de leiding van de werken alsmede een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 4
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 4
D10 (Tegelwerk), Klasse 4
D11 (Pleister- en raapwerk), Klasse 4