Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oudenaarde
Postadres
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, BE
Contactpunt(en)
De heer Eddy Surmont

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Een verklaring op erewoord (art. 67, 68 en 69 van KB van 15-07-2011 en Federale Omzendbrief Verklaring Erewoord, Vlaamse Omzendbrief Verklaring Erewoord) van de inschrijver - uitsluitingscriteria:
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
2. Een verklaring op erewoord (artikel 61, § 2, 4° KB van 15-07-2011) van de inschrijver – uitsluitingscriteria :
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

Vakbekwaamheid

1. Een lijst van gelijkaardige werken (minstens 3) uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag.
2. Een verklaring van de studie- en beroepskwalificaties van de aannemer, meer bepaald van de verantwoordelijke voor de leiding van de werken alsmede een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 4
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 4
D10 (Tegelwerk), Klasse 4
D11 (Pleister- en raapwerk), Klasse 4

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!