Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud Patrimonium. Pachtperiode 2016 - 2017

Onderhoud Patrimonium
Pachtperiode 2016 - 2017
- De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken, na slijtage en na schade volgens de posten van de prijslijst.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie.
- De instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende werken.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek.
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- Deze opdracht is opgesplitst in 2 percelen (zie bestek)

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud
45246410 - Onderhoud van hoogwaterkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Ter attentie van
ir. Kathleen Bernaert, afdelingshoofd

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 60 Administratieve vereenvoudiging
§1 De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:
1) Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest “inhoudingsplicht artikel 30bis”;
2) Attest niet-faillissement;
3) Bewijs van erkenning;
4) Attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel 402 en 403 WIB;
5) Fiscaal attest inzake directe belastingen en BTW;
§2 De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten de afgelopen drie maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de aanbestedende overheid zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk het besteknummer, de benaming van de opdracht alsook de datum van de opening van de offertes van deze opdracht in zijn offerte aan te geven.
Afdeling 2 Toegangsrecht
Art. 61, §4 Uitsluitingscriteria
Voor een open aanbesteding verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing.
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de niet- uitsluiting bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht.
Art. 64 Toegangsverbod
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van belangenvermenging zoals bedoeld in dit artikel te bevinden.
Art. 66 Tijdelijke handelsvennootschap
De bepalingen van deze Afdeling 2 zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die:
1° zich samen kandidaat stellen en de intentie hebben om, ingeval van selectie, samen een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten;
2° of samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Tijdelijke handelsvennootschappen (THV) zijn principieel toegestaan. Niettemin wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat het gebruik van een THV moet ingegeven zijn vanuit de economische rationaliteit en niet mag aangewend worden met het doel de eerlijke mededinging te belemmeren.
Art. 81 Inhoud van de offerte
Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd:
1) De samenvattende opmeting (zie art. 83);
2) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie art. 58 en volgende);
3) De documenten die vereist zijn voor de gunning;
4) De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 82, §3 K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende documenten:
- uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders;
- volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon;
- voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder;
- andere documenten ter staving van de bevoegdheid;
5) Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in art. 30, tweede lid, 1° en 2° van het K.B. van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name
1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.
De inschrijver kan hiervoor enerzijds een specifiek veiligheids- en gezondheidsplan met risicoanalyse indienen of anderzijds bij middel van de intentieverklaring toegevoegd bij het offerteformulier akkoord verklaren met de bepalingen opgenomen in het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door de veiligheidscoördinator ontwerp en toegevoegd aan het bestek.
2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen.
Bij het opmaken van deze afzonderlijke prijsberekening wordt aan de inschrijver geenszins een uitvoeringsmethode opgelegd. Het staat de inschrijver vrij zelf zijn uitvoeringsmethode te bepalen en hiervoor een eigen specifiek veiligheids- en gezondheidsplan met risicoanalyse en kostprijsberekening op te maken. Hierbij kan de inschrijver desgevallend voor bepaalde posten van de kostprijsberekening opgenomen in het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan vermelden dat deze niet van toepassing zijn en zelf andere posten voorstellen. De evaluatie van het specifiek veiligheids- en gezondheidsplan met risicoanalyse en kostprijsberekening zal conform artikel 11, 4° van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 gebeuren door de veiligheidscoördinator-ontwerp die hierover de opdrachtgever zal adviseren.
Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte.
6) Een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse
vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald.
7) Een verantwoordingsnota waarin duidelijk en gedetailleerd aangetoond wordt dat aan de besteksvoorwaarden ‘snelle interventies’ en ‘permanentie’ zie technische bepalingen voldaan wordt. De inschrijver dient aan te tonen dat hij zowel qua structuur, organisatie, materieel, materiaal, personeel, beschikbare stelplaats(en), in staat is om te allen tijde binnen de voorziene aanrijtijden ter plaatse te zijn.
- Oproepen altijd zullen beantwoord worden en accuraat behandeld worden;
- Het personeel zodanig georganiseerd is dat de gestelde aanrijtijden altijd kunnen gehaald worden;
- Het gepaste materieel en materiaal zodanig georganiseerd is om de gestelde aanrijtijden altijd te kunnen halen;
- De inschrijver op het moment van aanvang van de werken over het nodige personeel, materieel, materiaal, terreinen ed. zal beschikken;
- Het personeel aan de nodige vereisten voldoet;
Bij combinatie van beide percelen dient de inschrijver minstens tegelijkertijd voor beide percelen te kunnen voldoen aan de bestekseis snelle interventie.
8) Voor hoofdstuk C huur niet courant materieel een lijst van het materieel waarover de inschrijver beschikt en waarbij onder meer de ouderdom van het materieel wordt aangegeven.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht bepaald materieel wordt vervangen, dient de opdrachtnemer dit onverwijld te melden aan de aanbestedende overheid.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken die het voorwerp uitmaken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B van erkenning, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze voor perceel 1 minstens tot de klasse 5 en voor perceel 2 minstens tot de klasse 5 behoren, tevens gelet op de moeilijkheidsgraad van bepaalde werken. Indien de aannemer voor beide percelen samen inschrijft is minstens klasse 6 vereist.
Gelijkwaardige documenten afgeleverd door andere Lidstaten van de Europese Unie worden eveneens aanvaard.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document / de volgende documenten:
1. een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing), afkomstig van een bank met vertegenwoordiging of correspondent in de Europese Unie, van maximaal 2 maanden oud waaruit de financiële draagkracht van de onderneming blijkt;
Selectiecriterium: De solvabiliteit van de inschrijver dient bevestigd te worden in functie van onderhavige opdracht.
2. balansen van de laatste drie boekjaren gecertificeerd door een bedrijfsrevisor;
3. een opgave van de omzet in onderhoudswerken van de onderneming, uitgevoerd in tijgebonden mariene milieus, over de laatste drie boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen en voorzien van een accountantsverklaring.
Selectiecriterium:
De gemiddelde jaarlijkse omzet aan onderhoudswerken in (getijgebonden) marien milieu, (getijgebonden) havens, aan kunstwerken, kades en glooiingen uitgevoerd met speciaal daartoe ontwikkelde tuigen (daarin zeker begrepen werken uitgevoerd vanop het wateroppervlak) bedraagt over de laatste drie boekjaren minimaal:
- 1.000.000 euro indien de inschrijver enkel inschrijft voor perceel 1
- 1.000.000 euro indien de inschrijver enkel inschrijft voor perceel 2
- 2.000.000 euro indien de inschrijver inschrijft voor beide percelen

Vakbekwaamheid

Art. 69 Technische bekwaamheid
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.
De werken die het voorwerp uitmaken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B van erkenning, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze voor perceel 1 minstens tot de klasse 5 en voor perceel 2 minstens tot de klasse 5 behoren, tevens gelet op de moeilijkheidsgraad van bepaalde werken. Indien de aannemer voor beide percelen samen inschrijft is minstens klasse 6 vereist.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1. een opgave van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van haar kader gedurende de laatste drie jaren.
In geval van een combinatie van verschillende partners dienen deze documenten voor elke partner afzonderlijk te worden ingediend.
Selectievoorwaarde:
De onderneming dient gedurende de laatste 3 jaren minstens een jaarlijkse personeelsbezetting van minimum 10 werknemers te hebben. Dit geldt voor de verschillende partners in geval van combinatie van verschillende partners en per perceel van inschrijving.
2. met opgave van de aanwezige knowhow, studie- en beroepskwalificaties (diploma’s en cv met uitgebreide relevante ervaringen) bij het kader en het leidinggevend personeel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zullen worden belast.
In geval van een combinatie van verschillende partners dienen deze documenten voor elke partner afzonderlijk te worden ingediend.
Selectievoorwaarde één perceel:
De onderneming dient in zijn personeelsbezetting te beschikken over minimum één ingenieur met minstens een opleiding en diploma master Bouwkunde met minimum 6 jaar relevante ervaring en minimum vijf arbeiders met ervaring in getijgebonden mariene omgeving of ervaring op vlak van kunstwerken of werken aan kades en glooiingen van minstens vijf jaar.
Selectievoorwaarde indien voor beide percelen offerte ingediend wordt:
Bij combinatie van beide percelen dient de inschrijver minstens dubbel te beschikken over het personeel onder selectievoorwaarde voor één perceel.
3. een opgave van analoge onderhoudswerken in mariene omgeving in een periode van vijf jaar voorafgaand aan onderhavige aanbesteding. Met deze lijst moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij voldoende ervaring heeft met het zelf uitvoeren van dergelijke onderhoudswerken. Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:
? korte omschrijving van het werk (aard van de uitgevoerde werkzaamheden);
? locatie van het werk;
? naam opdrachtgever, zo mogelijk ook de leidend ambtenaar;
? besteksnummer en dossiernummer van de contracten;
? aannemingssom (excl. BTW);
? periode van uitvoering;
? indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in combinatie en de juridische participatie verhouding;
De opgave van werken dient gestaafd te worden door getuigschriften van goede uitvoering. Deze attesten dienen ook minimaal te beschrijven: omschrijving van het werk, locatie, opdrachtgever, aannemingssom (excl. btw), tijdstip van uitvoering, aan te geven of de werken volgens de regels van de kunst uitgevoerd werden en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. Een verklaring van goede uitvoering is nietig indien meer dan 5 overtredingen van de contractuele voorwaarden, vastgesteld bij proces-verbaal, daarin zijn vermeld voor één contractjaar.
Selectievoorwaarde:
De gegadigde aannemer dient minstens drie verschillende referentiewerken bij te voegen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
4. een uitgebreide opgave van de werktuigen, het aangepast materieel en de technische uitrusting waarover de kandidaat beschikt voor de uitvoering van deze opdracht. De aannemer voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord met vermelding van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover hij zal beschikken voor de uitvoering van deze werken. Dit kan zowel eigen materieel zijn als te huren materieel. In het geval er beroep gedaan wordt op materieel van derden dient dit gestaafd te worden met een overeenkomst met deze onderaannemer/verhuurder.
Selectievoorwaarde één perceel:
De gegadigde aannemer dient voor inschrijving voor één perceel minstens te beschikken over een ponton met minimum 2 spudpalen met en geschikt voor kabelkraan van min. 50 ton met hei- en trilmaterieel, een motorsleepboot van minimum 180kW, een hydraulische graafkraan op banden met bedrijfsgewicht meer dan 18 ton en een netto vermogen meer dan 105kW, een hydraulische graafkraan op rupsen met bedrijfsgewicht meer dan 20 ton en een netto vermogen meer dan 100kW, een hydraulische kraan met extra lange giek (long reach) en een vrachtwagen met minimum laadgewicht van 8ton die geschikt is om op strand te rijden. Een verklaring op erewoord dient tevens minimaal worden bijgevoegd.
Selectievoorwaarde indien voor beide percelen offerte ingediend wordt:
Bij combinatie van beide percelen dient de inschrijver minstens dubbel te beschikken over het materieel onder selectievoorwaarde voor één perceel om gelijktijdig op twee locaties langs de Vlaamse Kust gelijkaardige werken te kunnen uitvoeren.
5. een uitgebreide opgave van de materialen die de aannemer in stock heeft liggen, alsook de materialen waarover de aannemer permanent kan beschikken; Indien de aannemer beroep doet op leveranciers om dit te borgen dient dit gestaafd te worden met een overeenkomst.
Selectievoorwaarde:
De gegadigde aannemer dient aan te tonen minstens te beschikken over een voorraad aan breukstenen en betonpuin, stalen damplanken en beton en dit gestaafd met een verklaring op erewoord of desgevallend gestaafd met een overeenkomst met leveranciers, opdat antwoord kan gegeven worden aan een snelle interventie in gevolge een doorbraak in glooiing,dijk,….
Selectievoorwaarde indien voor beide percelen offerte ingediend wordt:
Bij combinatie van beide percelen dient de inschrijver aan te tonen twee interventies (op elk perceel) gelijktijdig te kunnen opstarten met het beschikbare materieel.
6. de inschrijver dient garanties te geven inzake kwaliteits- en milieuborging. Hiervoor wordt een kwaliteitsborgingssysteem voorgelegd.
In geval van een combinatie van verschillende partners dienen deze documenten voor elke partner afzonderlijk te worden ingediend.
Selectievoorwaarde:
De gegadigde aannemer dient minstens te beschikken over een VCA-certificaat. Dit geldt voor de verschillende partners in geval van combinatie.
Art. 74 Beroep op draagkracht andere entiteiten
Het is de inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van art. 21 wet 2006.
Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden.
Deze verbintenis vermeldt steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht.