Aankondiging van een opdracht

Bijstand bij de coördinatie, animatie, communicatie van evenementen voor het hulpbronnen- en afvalbeheerplan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Cédric Chevalier
Telefoon
+32 27757867
E-mail
cchevalier@environnement.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.leefmilieu.brussels

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Cédric Chevalier
Telefoon
+32 27757867
E-mail
cchevalier@environnement.brussels
Fax
-
Hoofdadres
http://www.leefmilieu.brussels
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2223/UM/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bijstand bij de coördinatie, animatie, communicatie van evenementen voor het hulpbronnen- en afvalbeheerplan

Referentienummer:   2019A0032

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   98300000 - Diverse diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

bijstand voor de coördinatie en de animatie van het HABP

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   98300000 - Diverse diensten
72212451 - Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
72224000 - Advies over projectmanagement
75110000 - Algemene overheidsdiensten
79500000 - Ondersteuning voor kantoorwerk
79723000 - Diensten voor afvalanalyse
79996100 - Registermanagement
79998000 - Begeleidingsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   60

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Bijstand voor de communicatie en de evenementen van het HABP

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   98300000 - Diverse diensten
72212451 - Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
75110000 - Algemene overheidsdiensten
79341100 - Diensten voor advies inzake reclame
79342200 - Promotiediensten
79723000 - Diensten voor afvalanalyse
79800000 - Drukkerij- en aanverwante diensten
79822500 - Maken van grafische ontwerpen
79823000 - Drukkerij- en afleveringsdiensten
79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten
79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79951000 - Organiseren van seminars
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   60

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

1.
Perceel 1: minstens 2 referenties van diensten die in de loop van de laatste drie jaar verleend (en voltooid) werden door de leden van het voorgestelde team voor een totale waarde van minimaal 100.000 euro excl. btw in de volgende domeinen: • Coördinatie van strategische plannen en beheer van projecten met meerdere actoren; • Animatie van een netwerk van stakeholders en projectfacilitering door het gebruik van technieken inzake collectieve en collaboratieve intelligentie; • Beheersing van de concepten circulaire economie, afval en duurzaam beheer van hulpbronnen; • Gebruik van bureauticatools, tools voor projectbeheer, dashboards voor de opvolging en rapportering van de tenuitvoerlegging van strategische plannen; • Tweetaligheid om administratieve rapporten te begrijpen en gesprekken met stakeholders te leiden Perceel 2: minstens 2 referenties van diensten die gedurende de laatste drie jaar door de leden van het voorgestelde team zijn uitgevoerd (en voltooid) voor een totale waarde van minimaal 50.000 euro exclusief btw in de volgende domeinen: • Animatie van sociale netwerken en websitebeheer; • Organisatie van communicatiecampagnes; • Visuele productie, print, web design, video, digitale media; • Logistieke organisatie van seminaries en evenementen;
2.
Perceel 1: Het team zal zijn capaciteiten moeten bewijzen aan de hand van de nodige cv's voor alle hieronder vermelde rubrieken, met name: • Coördinatie van strategische plannen en beheer van projecten met meerdere actoren; • Animatie van een netwerk van stakeholders en projectfacilitering door het gebruik van technieken inzake collectieve en collaboratieve intelligentie; • Beheersing van de concepten circulaire economie, afval en duurzaam beheer van hulpbronnen; • Gebruik van bureauticatools, tools voor projectbeheer, dashboards voor de opvolging en rapportering van de tenuitvoerlegging van strategische plannen; • Tweetaligheid om administratieve rapporten te begrijpen en gesprekken met stakeholders te leiden Minima(a)l(e) niveau(s): Wat de studie- of beroepskwalificaties betreft: • 1 persoon van het team heeft minimaal 2 jaar beroepservaring met de coördinatie van strategische plannen en het beheer van projecten met meerdere actoren; • 1 persoon van het team heeft minimaal 2 jaar beroepservaring met het leiden van een netwerk van stakeholders en het faciliteren van projecten door gebruik te maken van technieken inzake collectieve en collaboratieve intelligentie; • 1 persoon van het team heeft minimaal 2 jaar beroepservaring met het beheersen van de concepten circulaire economie, afval en duurzaam beheer van hulpbronnen; • 1 persoon van het team heeft minimaal 2 jaar beroepservaring met het gebruik van bureauticatools, tools voor projectbeheer, dashboards voor de opvolging en rapportering van de tenuitvoerlegging van strategische plannen; • De teamleider(s) zal (zullen) aantonen in staat te zijn om administratieve rapporten te begrijpen en gesprekken met de stakeholders te leiden in het FR en het NL; Perceel 2: Het team zal zijn capaciteiten moeten bewijzen aan de hand van de nodige cv's voor alle hieronder vermelde rubrieken, met name: • Animatie van sociale netwerken en websitebeheer; • Organisatie van communicatiecampagnes; • Visuele productie, print, web design, video, digitale media; • Logistieke organisatie van seminaries en evenementen; Minima(a)l(e) niveau(s): Wat de studie- en beroepskwalificaties betreft: • Minstens één teamlid moet kunnen aantonen dat hij/zij minimaal 2 jaar ervaring heeft met de animatie van sociale netwerken en websitebeheer; • Ten minste één teamlid moet aantonen dat hij/zij minimaal 2 jaar ervaring heeft met de organisatie van communicatiecampagnes; • Ten minste één teamlid moet aantonen dat hij/zij minimaal 2 jaar ervaring heeft met visuele productie, print, webdesign, video, digitale media; • Ten minste één teamlid moet aantonen dat hij/zij minimaal 2 jaar ervaring heeft met de logis...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-06-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   01-09-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   03-06-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-04-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!