Rectificatie

Aanpassingswerken aan de elektrische laagspanningsinstallatie cultuurcentrum en bibliotheek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Nationaal identificatienummer
BE 0207.469.934
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13
Plaats
Sint-Truiden
Postcode
3800
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bart Clerinx
Telefoon
+32 11701573
E-mail
bart.clerinx@sint-truiden.be
Fax
+32 11701509

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sint-truiden.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanpassingswerken aan de elektrische laagspanningsinstallatie cultuurcentrum en bibliotheek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017-2660

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315600 - Laagspanningsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536574

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: Datum: 09/01/2018: 11.00 uur
Te lezen:
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: Datum: 16/01/2018: 11.00 uur

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
09-01-2018 11:00
Te lezen:
16-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 16 januari 2018, 11.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!