Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en deze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district D315 Oostende.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres:
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats:
8200 Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ing. Maya Devriendt
E-mail:
maya.devriendt@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-03-2018
Te lezen:
23-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-03-2018
Te lezen:
23-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Op pg. 11 onder art. 81 gunningscriteria - criterium 2 staat te lezen : Criterium 2: Kwaliteitsgarantie (30 punten) De kwaliteit van de aangeboden producten dient minstens te voldoen aan de technische eisen en kwaliteitseisen die de bestektekst en het standaardbestek 250 versie 4.0 opleggen en beschrijven. Behoudens deze minimale eisen, kan de inschrijver een product naar keuze aanbieden. Hij beschrijft in zijn offerte de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en hoe en wanneer deze technieken zullen ingezet worden. Bovendien worden tevens volgende elementen beoordeeld: - een beoordeling door de inschrijver of de te vernieuwen markeringen al dan niet moeten verwijderd worden en op welke wijze; - de wijze waarop hinder voor de weggebruiker beperkt wordt door de keuze van het aangeboden product; - het aantal hermarkeringsbeurten die nodig zijn om de waarborgperiode te overbruggen. De kwaliteit van de materialen en aangeboden producten moet blijken uit de beschrijving in bijlage 6. Voor dit criterium wordt van de aannemer vereist dat hij minimaal 20/30 behaalt. Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als onregelmatig beschouwd worden. Er dient gelezen te worden : Criterium 2: Kwaliteitsgarantie (30 punten) De kwaliteit van de aangeboden producten dient minstens te voldoen aan de technische eisen en kwaliteitseisen die de bestektekst en het standaardbestek 250 versie 4.0 opleggen en beschrijven. Behoudens deze minimale eisen, kan de inschrijver een product naar keuze aanbieden. Hij beschrijft in zijn offerte de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en hoe en wanneer deze technieken zullen ingezet worden. Bovendien worden tevens volgende elementen beoordeeld: - een beoordeling door de inschrijver of de te vernieuwen markeringen al dan niet moeten verwijderd worden en op welke wijze; - de wijze waarop hinder voor de weggebruiker beperkt wordt door de keuze van het aangeboden product; - het aantal hermarkeringsbeurten die nodig zijn om de waarborgperiode te overbruggen. - een beschrijving van de kwaliteit van de materialen en aangeboden producten. Voor dit criterium wordt van de aannemer vereist dat hij minimaal 20/30 behaalt. Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als onregelmatig beschouwd worden.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer