Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Maya Devriendt
Telefoon
+32 59556490
E-mail
maya.devriendt@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 59513446

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299006

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Referentienummer: AWV W-Vl-17/57_O30_D315_95_gd-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en deze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district D315 Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503954

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-03-2018
Te lezen:
23-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-03-2018
Te lezen:
23-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Op pg. 11 onder art. 81 gunningscriteria - criterium 2 staat te lezen : Criterium 2: Kwaliteitsgarantie (30 punten) De kwaliteit van de aangeboden producten dient minstens te voldoen aan de technische eisen en kwaliteitseisen die de bestektekst en het standaardbestek 250 versie 4.0 opleggen en beschrijven. Behoudens deze minimale eisen, kan de inschrijver een product naar keuze aanbieden. Hij beschrijft in zijn offerte de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en hoe en wanneer deze technieken zullen ingezet worden. Bovendien worden tevens volgende elementen beoordeeld: - een beoordeling door de inschrijver of de te vernieuwen markeringen al dan niet moeten verwijderd worden en op welke wijze; - de wijze waarop hinder voor de weggebruiker beperkt wordt door de keuze van het aangeboden product; - het aantal hermarkeringsbeurten die nodig zijn om de waarborgperiode te overbruggen. De kwaliteit van de materialen en aangeboden producten moet blijken uit de beschrijving in bijlage 6. Voor dit criterium wordt van de aannemer vereist dat hij minimaal 20/30 behaalt. Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als onregelmatig beschouwd worden. Er dient gelezen te worden : Criterium 2: Kwaliteitsgarantie (30 punten) De kwaliteit van de aangeboden producten dient minstens te voldoen aan de technische eisen en kwaliteitseisen die de bestektekst en het standaardbestek 250 versie 4.0 opleggen en beschrijven. Behoudens deze minimale eisen, kan de inschrijver een product naar keuze aanbieden. Hij beschrijft in zijn offerte de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en hoe en wanneer deze technieken zullen ingezet worden. Bovendien worden tevens volgende elementen beoordeeld: - een beoordeling door de inschrijver of de te vernieuwen markeringen al dan niet moeten verwijderd worden en op welke wijze; - de wijze waarop hinder voor de weggebruiker beperkt wordt door de keuze van het aangeboden product; - het aantal hermarkeringsbeurten die nodig zijn om de waarborgperiode te overbruggen. - een beschrijving van de kwaliteit van de materialen en aangeboden producten. Voor dit criterium wordt van de aannemer vereist dat hij minimaal 20/30 behaalt. Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als onregelmatig beschouwd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!