Aquafin (3p)
Rectificatie

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Lommez
Telefoon
+32 34504817
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282659

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Referentienummer: AQF (3p)-PPP0N3-2276/7034/CA/GCU/3-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526050

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 155-321246

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aangepaste meetstaten + bestek+ inschrijvingsformulier +UEA + verklaring minimumlonen