Woonhaven Antwerpen
Rectificatie

Renovatie van 49 liftinstallaties in woongebouwen te Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jan Denucéstraat 23
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Guy Smeulders
Telefoon
+32 32136767
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32136790

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woonhaven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van 49 liftinstallaties in woongebouwen te Antwerpen

Referentienummer: 2018/0/0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45313100 - Installeren van liften

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-512667

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
25-06-2018 11:30
Te lezen:
02-07-2018 11:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 2 juli 2018, 11.30. Het document "Antwoord op vragen, rechtzettingen en verduidelijkingen van de opdracht en publicatie" werd toegevoegd aan de opdrachtdocumenten en is via dezelfde link dewelke in de publicatie vermeld staat te downloaden.