Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Rectificatie

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen - Weg naar Zwartberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290896

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290896

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen - Weg naar Zwartberg

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/25-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming van de N76 te Opglabbeek. Meer bepaald op de rotondes ter hoogte van de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat.
Aan de rotonde ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal een bypass voorzien worden. Verder worden er de nodige voorzieningen ten behoeve van de afwatering uitgebouwd (grachten, bekkens, rioleringen, …).
De rotonde richting de Weg naar Zwartberg zal worden omgevormd tot een kruispunt met VRI.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534140

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden toegevoegd aan het dossier