Rectificatie

Zoutlaadplaats Beringen: Heraanleg terrein en asfalterings-werken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287960

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287960

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zoutlaadplaats Beringen: Heraanleg terrein en asfalterings-werken

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/40-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herasfalteren van het terrein en verwezenlijken van gescheiden afvoeren voor het dak hemelwater, het huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het industrieel afvalwater is afkomstig van het reinigen van het winterdienstmaterieel en van hemelwater afkomstig van deze delen van de verharding waarop er zich winterdienstactiviteiten voordoen.
De verharding voor de zoutloods dient als laad- en loszone en is aan te leggen in wegenisbeton.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533698

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-11-2017 11:30
Te lezen:
22-11-2017 08:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-11-2017 11:30
Te lezen:
22-11-2017 08:15

Overige nadere inlichtingen

Wegens problemen met e-tendering wordt de opening van de aanbesteding verdaagd naar 22/11/2017 - 8u15

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!