Rectificatie

Démontage, stockage et remontage de kiosques horécas et de modules techniques dans divers parcs de la région de Bruxelles-Capitale

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Patrick Engels
Telefoon
+32 27757608
E-mail
pengels@leefmilieu.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.leefmilieu.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Démontage, stockage et remontage de kiosques horécas et de modules techniques dans divers parcs de la région de Bruxelles-Capitale

Referentienummer: 2017D0528

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Na het succes vorige zomer in het kader van Parckdesign2016, heeft Leefmilieu Brussel beslist dit experiment deze en de volgende zomers nog eens over te doen en 5 nieuwe kiosken te installeren in 5 parken van het Brussels Gewest.
De bevolkingsdichtheid in de stad neemt voortdurend toe en de groene ruimten worden steeds meer gebruikt. Deze kiosken zijn ontmoetingsplaatsen, plaatsen om iets te eten en om gezellig samen te zijn, waar ook culturele en sportactiviteiten worden georganiseerd en plaatsvinden.
De producten die mensen er kunnen proeven, beantwoorden aan de eisen van het Good Food-charter en de uitbaters serveren verantwoorde dranken en voeding om de gebruikers te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling op het vlak van voeding.
Deze opdracht is verdeeld in 2 percelen. Perceel 1 heeft betrekking op de montage, opslag en heropbouw van de kiosken in de parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Perceel 2 heeft betrek...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533873

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
13-12-2017 11:00
Te lezen:
03-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van de deadline voor het indienen van offertes op woensdag 3 januari 2018, 11.00 uur.