BinHôme
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van een stookplaats. Vervanging van de distributie columns Sanitar warme water. Op verplicht optie: levering en installatie van een warmtekrachtkoppelingter.

Renovatie van een stookplaats. Vervanging van de distributie columns Sanitar warme water. Levering en installatie van een warmtekrachtkoppelingter.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45331100 - Installeren van centrale verwarming
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BinHôme
Postadres
Jan Ballegeerstraat 69/28, 1180 Ukkel, BE
Contactpunt(en)
Walschot Marc Marie
Ter attentie van
Marc WALSCHOT

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1240912.10 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

« De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 »
Inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn om na te gaan of aan die vereisten is voldaan:
Vermeld hier:
« Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid is uitgereikt.
Art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervóór wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de datum van ontvangst van de offertes.
Art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes ».
Art. 81: Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver naast de in de aankondiging van opdracht gevraagde documenten het volgende eraan toevoegen:
1° het bezoeksattest vóór de werkzaamheden indien verplicht; Zie punt III Bijlagen.
III. 9 Bezoeksattest.
2° de eventuele inlichtingen die de coördinator inzake veiligheid en gezondheid in bijlage III.7 van onderhavig bestek eist.
3° drie attesten van goede uitvoering (ondertekend door de Aanbestedende overheid of gelijkwaardig) voor vergelijkbare werkzaamheden met een bedrag van minimum 5000.000,00€ exclBTW uitgevoerd in de laatste vijf jaar.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16 of/en D17