Rectificatie

Beton magazijn BBEPP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rodenhuizekaai 1
Plaats
Gent (Desteldonk)
Postcode
9042
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 00000000
E-mail
jochem.vanhove@bbeu.org
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.biobaseeurope.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292899

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beton magazijn BBEPP

Referentienummer: BBEPP-2017-LS-1106-227-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262300 - Betonwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor graafwerken, plaatsing van
funderingsplaat en funderingspalen voor een magazijn voor de
Pilot Plant

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536502

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Begeleidende documenten nu wel consulteerbaar