Rectificatie

Beton magazijn BBEPP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rodenhuizekaai 1
Plaats
Gent (Desteldonk)
Postcode
9042
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 00000000
E-mail
jochem.vanhove@bbeu.org
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.biobaseeurope.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292899

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beton magazijn BBEPP

Referentienummer: BBEPP-2017-LS-1106-227-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262300 - Betonwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor graafwerken, plaatsing van
funderingsplaat en funderingspalen voor een magazijn voor de
Pilot Plant

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536502

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Begeleidende documenten nu wel consulteerbaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1765 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!