Stad Blankenberge
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Toeristisch infopunt: iedereen toerist - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het bestaande toerisme kantoor gelegen op het stationsplein zal in 2017 worden afgebroken ten voordele van de herinrichting van het stationsplein. Daarom is het stadsbestuur op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor haar toerisme kantoor. Het toerisme kantoor verstrekt algemene toeristische informatie aan het publiek en info over toeristische evenementen, hotelbeschikbaarheid, etc en verkoopt ook een aantal toeristische items zoals bvb kaarten. Anderzijds zal het nieuwe toeristisch infopunt ook de info en boekingen verzorgen voor de evenementen, voorstellingen en activiteiten georganiseerd door de dienst Cultuur en de dienst Evenementen.
Hiervoor werd door de ontwerper Project VIJF BVBA een ontwerp opgemaakt voor de herinrichting van het gelijkvloers van de Benne tot het nieuwe toeristische infopunt.
De aanbesteding van de werken wordt opgedeeld in 9 loten
LOT 1 SCHRIJNWERK HOUT
LOT 2 SCHRIJNWERK ALU/GLAS/AUTOMATISATIE
LOT 3 METAALWERKEN
LOT 4 MEUBILAIR (MAATWERK)
LOT 5 TECHNIEKEN HVAC-SAN
LOT 6 TECHNIEKEN ELECTRICITEIT
LOT 7 SCHILDERWERKEN
LOT 8 SPANPLAFOND
LOT 9 BELETTERING EN RAAMVERLICHTING
De inschrijver kiest voor welke loten hij wenst deel te nemen. Er kan worden ingediend per afzonderlijk lot en de loten zullen apart gegund worden.
De aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering van het bouwontwerp en (of) de werken, vermeld in dit bijzonder bestek, met inbegrip van alle diensten, bijwerken en leveringen, als daar zijn: Die van aanschaffing gereedschappen van steigermateriaal, van water, van inpakken, van vervoer, van lossen, van arbeidsloon, van verzekering van werklieden, enz., en al de niet in het bijzonder omschreven werken die echter klaarblijkelijk of onmiddellijk in verband staan met de werken zoals aangegeven op de plannen en hierna beschreven technische beschrijving van de werken.
Alle werken, onvolledige beschrijving ten spijt, zullen tot volledig genoegen van de leidende ambtenaar opgeleverd worden. De uitvoering dient te gebeuren volgens de aanduidingen van de plannen, de beschrijvingen van dit bijzonder bestek en volgens de onderrichtingen die tijdens de uitvoering door de leidende ambtenaar zullen verstrekt worden.
De inschrijver wordt geacht rekening te hebben gehouden met volgende schikkingen in verband met externe lasten en taksen die voorkomen bij de uitvoering van de werken.
De aannemer wordt echter door het bestuur NIET getaxeerd voor de inname van het stedelijk openbaar domein. Hij moet daarvoor wel minstens 15 werkdagen voor de start van de inname aan het bestuur en de lokale politie de zone van het openbaar domein aanduiden die hij wenst in te nemen. Het bestuur kan de oppervlakte van de inname om gegronde redenen beperken zonder dat de aannemer hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
30194500 - Beletteringshulpmiddelen
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
44212000 - Metaalbouwproducten en onderdelen, met uitzondering van prefabgebouwen
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316100 - Installeren van buitenverlichting
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Blankenberge
Postadres
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, BE
Contactpunt(en)
De heer Kurt Vanoosterhout

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

geen

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

geen
Vereiste erkenning: Klasse 1 bij inschrijving voor 1 of 2 percelen
Klasse 2 bij inshrijving voor meer dan 2 percelen
in een van de volgende categorieën of een ondercategorie van een van deze:
B (Waterbouwkundige werken).
D (Bouwwerken).
F (Metaalconstructies)
K (Mechanische uitrustingen)
L (Hydromechanische uitrustingen)
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t)