Rectificatie

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 2 - Technische installaties en totaalinrichting 4 cathlabzalen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Nationaal identificatienummer
UZB
Postadres
Laarbeeklaan 101
Plaats
Brussel
Postcode
1090
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sven Hebbelinck
Telefoon
+32 24775930
E-mail
Sven.Hebbelinck@uzbrussel.be
Fax
+32 24775800

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzbrussel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 2 - Technische installaties en totaalinrichting 4 cathlabzalen

Referentienummer: UZB/TD/10-2.1.36.08.b/T1-8

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537794

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Plaatsbezoek vereist: 25/01/2018 om 10.00.
Te lezen:
Plaatsbezoek vereist: 25/01/2018 om 10.00. en 01/02/2018 om 10.00.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!