Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Rectificatie

MECHELEN: project Otterbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer
0236.506.487_17204
Postadres
Havenlaan 88, bus 94
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25054255
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmsw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376945

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MECHELEN: project Otterbeek

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-2009/1822/02-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

MECHELEN: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "OTTERBEEK"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518304

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

er wordt terechtwijzende bericht en extra documenten toegevoegd