Rectificatie

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gulden Vlieslaan 87 b2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Projectgroep gevangenissen
Telefoon
+32 25416905
E-mail
DBFM.PI.Antwerpen@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291740

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule

Referentienummer: RDGB-2017-111555-DBFM-SEL-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule
De Regie der Gebouwen wenst d.m.v. een publiek-private samenwerking te voorzien in de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen. Dit project kadert in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (het ‘Masterplan gevangenisinfrastructuur’).
Huidige Opdracht betreft het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (cfr. de terbeschikkingstelling) van een nieuwe penitentiaire inrichting met een capaciteit van 440 plaatsen te Antwerpen, onderverdeeld in drie entiteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535592

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 227-472433

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
22-12-2017
Te lezen:
10-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
• De Regie der Gebouwen verwijst voor een meer uitvoerige beschrijving van de opdracht en de selectiefase naar de Selectieleidraad die via het e-notification platform vrij gedownload kan worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aankondiging en onderhavige Selectieleidraad prevaleert de Selectieleidraad. • De Kandidaat dient te voldoen aan de vereiste inzake de erkenning als aannemer in de zin van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, en diens uitvoeringsbesluiten. De aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de aannemer moet zijn gerangschikt in categorie D, klasse 8. De werken zullen dus uitgevoerd moeten worden door een aannemer, die hetzij erkend is, hetzij voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden. Zie paragraaf 2.5 van de Selectieleidraad. • De aanvraag tot deelneming moet elektronisch ingediend worden via het e-Tendering-platform. Zie paragraaf 2.6.2 van de Selectieleidraad. • De looptijd van de opdracht - vermeld in rubriek II.2.7 - is als volgt te lezen: 6 maanden voor de voorbereiding (incl. vergunningen), 29 maanden voor bouwen en remediëren en 300 (25 jaar x 12 maanden) maanden voor de terbeschikkingstelling. • De geraamde totale waarde, zoals opgenomen in rubriek II.1.5, betreft het totaal van de verwachte betalingen aan de private partner, is gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie en omvat de vergoeding voor het ontwerp, de bouw en de financiering en het onderhoud. Dit bedrag omvat ook de vergoeding voor de facilitaire diensten voor een volledige duur van 25 jaar.
Te lezen:
• De Regie der Gebouwen verwijst voor een meer uitvoerige beschrijving van de opdracht en de selectiefase naar de Selectieleidraad die via het e-notification platform vrij gedownload kan worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aankondiging en onderhavige Selectieleidraad prevaleert de Selectieleidraad. • De Kandidaat dient te voldoen aan de vereiste inzake de erkenning als aannemer in de zin van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, en diens uitvoeringsbesluiten. De aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de aannemer moet zijn gerangschikt in categorie D, klasse 8. De werken zullen dus uitgevoerd moeten worden door een aannemer, die hetzij erkend is, hetzij voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden. Zie paragraaf 2.5 van de Selectieleidraad. • De aanvraag tot deelneming moet elektronisch ingediend worden via het e-Tendering-platform. Zie paragraaf 2.6.2 van de Selectieleidraad. • De looptijd van de opdracht - vermeld in rubriek II.2.7 - is als volgt te lezen: 6 maanden voor de voorbereiding (incl. vergunningen), 29 maanden voor bouwen en remediëren en 300 (25 jaar x 12 maanden) maanden voor de terbeschikkingstelling. • De geraamde totale waarde van 375 miljoen Euro betreft het totaal van de verwachte betalingen aan de private partner, is gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie en omvat de vergoeding voor het ontwerp, de bouw en de financiering en het onderhoud. Dit bedrag omvat ook de vergoeding voor de facilitaire diensten voor een volledige duur van 25 jaar. • Gelet op de latere opening zal de verder timing ten gepasten tijde nog worden verduidelijkt.

Overige nadere inlichtingen

-