Brussels Woning
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwbouwwerken daken en terrassen van de 7de verdieoing van het sociale woningencomplex «La Cambre»

Vernieuwbouwwerken daken en terrassen van de 7de verdieoing van het sociale woningencomplex «La Cambre»
Het contract omvat het geheel van de lopende werken en toebehoren die nodig zijn voor de vernieuwbouw van de daken over de 8ste en 9de verdieping, evenals de vernieuwbouw van de terrassen van de 7de verdieping.
- Daken van 9de en 8ste verdieping
• Afbreken van de dakbedekkingen en alle hulpstukken
• Herstellen van het houtwerk van de gebinten en dakschrijnwerken
• Isolatiesysteem “sarking” van de daken
• Plaatsen van nieuwe dakbedekking in pannen en leien en alle toebehoren en hulpstukken.
• Schilderen van het houtwerk
- Terrassen van de 7de verdieping
• Herstellen van de cementbepleisteringen en beton aan de gevels en borstweringen.
• Aanbrengen van een waterdichtingssysteem voor de vloeren van de terrassen, en hulpstukken.
• Schilderen van de cementbepleistering van de gevels en van de borstweringen.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Woning
Postadres
Kardinaal Mercierstraat, 37, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Moulay Djelloul
Ter attentie van
Moulay Djelloul

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 493000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
Inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn om na te gaan of aan die vereisten is voldaan:
Vermeld hier:
« Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid is uitgereikt.
Art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervóór wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de datum van ontvangst van de offertes.
Art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes ».

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: D1 en/of D8