Tienen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Maaien van bermen en afvoeren van bermmateriaal (voor de max. duur van 4 jaar)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tienen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 27
Plaats
Tienen
Postcode
3300
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Debbie Smets
Telefoon
+32 16805810
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.tienen.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282321

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Maaien van bermen en afvoeren van bermmateriaal (voor de max. duur van 4 jaar)

Referentienummer:   Tienen-TEC/2017/01-EB-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233229 - Onderhoud van bermen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze diensten : MAAIEN VAN BERMEN MET AFVOER VAN HET BERMMAAISEL
Toelichting deel A: maaien van bermen
deel B : afvoeren van bermmaaisel naar een verwerkingsinstallatie.
zie uitgebreide omschrijving in deel C "Technische bepalingen".
Als bijlage de onderscheidelijke lijsten 1 en 2 van de te maaien bermen.
Het wegenisplan van Tienen is terug te vinden op www.tienen;be
De opdracht gebeurt uitsluitend op afroep.
Plaats van uitvoering : Wegen en veldwegen van de stad Tienen en fusiegemeenten.
Interferentie : TEC/2017/01-EB
Duur van de opdracht : de overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één jaar en treedt in werking
de dag na de datum van gunning en kan, behoudens opzeg van een der partijen, 3 maanden voor de vervaldag
3x voor een periode van 1 jaar verlengd worden. Het bestuur heeft het recht de werken stop te zetten indien het
voorziene krediet dreigt overschreden te worden

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   920.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied stad Tienen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp van deze diensten : MAAIEN VAN BERMEN MET AFVOER VAN HET BERMMAAISEL
Toelichting deel A: maaien van bermen
deel B : afvoeren van bermmaaisel naar een verwerkingsinstallatie.
zie uitgebreide omschrijving in deel C "Technische bepalingen".
Als bijlage de onderscheidelijke lijsten 1 en 2 van de te maaien bermen.
Het wegenisplan van Tienen is terug te vinden op www.tienen;be
De opdracht gebeurt uitsluitend op afroep.
Plaats van uitvoering : Wegen en veldwegen van de stad Tienen en fusiegemeenten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Maaicapaciteit, opzuigkracht en transportcapaciteit van de machine  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Mogelijkheid om in smalle wegen voor zich uit te maaien en steile taluds van op het wegniveau te maaien  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aantal tegelijk inzetbare machines  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Interventiesnelheid  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Uitvoeringstermijn  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Attest van goed werk en van de steden en gemeenten waar de inschrijver de laatste 5 jaar de gemeentewegen heeft gemaaid  / Weging:   5

Kwaliteitscriterium - Naam:   Certificaten voolegen (kwaliteit en milieu)  / Weging:   5

Kwaliteitscriterium - Naam:   Transportcapaciteit voor het afvoeren van het bermmaaisel naar de verwerkingsinstallatie  / Weging:   5

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 022-038448

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

15-06-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
AWB Schots nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Liebroekstraat 69
Plaats
Halen
NUTS-code
BE221
Postcode
3545
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.awbschots.be
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.113.200,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   920.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-