Rectificatie

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26960
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Huyghe
Telefoon
+32 32230082
E-mail
oga.vrn@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.regiedergebouwen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324236

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Referentienummer: VRN-2018-1100493-KAHU-137B-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Antwerpen – FOD Justitie – Restauratie en renovatie van gebouw FOD Justitie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535809

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-536698

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

De offertes moeten zijn ontvangen op ten laatste maandag 18 februari 2019 voor 11 uur en worden ingediend op elektronische wijze via het elektronisch platform e-Tendering, bereikbaar via de URL https://eten.publicprocurement.be/ . Tijdens het plaatsbezoek kunnen geen vragen gesteld worden. Vragen kunnen via het forum gesteld worden. Plaatsbezoeken dienen ten laatste op 25/1/2019 aangevraagd te worden en kunnen ingepland worden tot en met 1 februari 2019. Het is de kandidaat-inschrijver toegelaten om tot uiterlijk 16/01/2019 16u schriftelijke vragen in te dienen over dit bestek via het forum van e-notification. Enkel vragen ingediend via dit forum zullen behandeld worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!