TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AF-8570-16-001: OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING: Ontwerp & bouw nieuw intergemeentelijk zwembad te Anzegem

De gemeenten Anzegem en Deerlijk plannen de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad op grondgebied van de gemeente Anzegem (Vichte). Ze werken hiertoe samen met de divisie Secundaire Diensten van FARYS|TMVW, waarin beide gemeenten vennoot zijn.
Er werd beslist om het nieuwe zwembad te voorzien op de site Ommersheimplein te Anzegem (Vichte), meer bepaald in de zone “ploetertuin”.
Het perceel is gekend onder de kadastrale aanduiding Anzegem, 6de afdeling, sectie A, deel nummer 336 E 3.
De doelstellingen van het project vallen uiteen in een basispakket en een aantal bijkomende functionaliteiten.
Basispakket:
- Groot bad: 25 m x 10 m, de grote diepte van het bad is 3 m, specifiek voor de duikclubs;
- Instructiebad: 5 m x 10 m, diepte variërend van 0,5 tot 0,8 m;
- 8 groepskleedkamers voor telkens 20 personen;
- 30 individuele cabines;
- Voldoende lockers;
- Sanitair;
- EHBO-ruimte;
- Bergruimte voor scholen, poetsmachine;
- Redderslokaal;
- Personeelsruimte;
- Balie + kassa;
- Publieksruimte met zicht op de zwemhal;
- Toegangscontrole;
- Duurzame technieken: doeltreffend gebouwenbeheersysteem, zwembadafdekking, geoptimaliseerde luchtbehandelingsinstallatie (incl. warmtepomp);
- HS-cabine;
- Omgevingsaanleg in directe relatie tot het zwembad (o.a. toegang);
- Cafetaria;
Verplichte opties (al dan niet af te roepen):
- WKK, RO Uf-filtratie waterrecuperatie, PV-panelen, zonneboiler etc.
- Beweegbare zwembadbodem instructiebad.
Er wordt rekening gehouden met een totale projectkost (inclusief opties) van ca. € 5 765 000 (excl. btw).
Om het behoeftepakket snel te kunnen afstemmen op het beschikbare budget enerzijds en tegelijk rekening kunnen te houden met de gewenste realisatietermijn anderzijds wordt een geïntegreerde aanpak (ontwerp en bouw) voorgesteld.
De toewijzing van de opdracht is voorzien begin 2018. Het doel is om de effectieve bouwwerken te starten, na afloop van het bouwvergunningstraject, tegen eind 2018.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hantson Dorine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011.

Economische en financiële draagkracht

- Nota m.b.t. de solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit

Vakbekwaamheid

- Erkenning
- Referenties m.b.t. uitgevoerde gelijkaardige
opdrachten gestaafd d.m.v. tevredenheidsattesten
- Attest inschrijving bij de Orde van Architecten (of een
Europees equivalent)

Eventuele minimumeisen:

- Erkenning in categorie D, klasse conform de oprichtingskost van het gebouw
- De inschrijver dient aan te tonen dat hij in staat is de opdracht tot een goed einde te brengen op basis van een opgave van referenties van gelijkaardige opdrachten. Alle gevraagde referenties dienen uitgevoerd binnen de laatste vijf (5) jaar en worden gestaafd aan de hand van ondertekende tevredenheidsattesten.
De ervaring van het inschrijvend team dient te worden gestaafd met opgave van:
- minstens één (1) relevante referentie (inclusief tevredenheidsattest) van de ontwerper-architect uit het inschrijvend team inzake een naar omvang en aard gelijkaardig ontwerp voor de renovatie of bouw van een zwembadcomplex met een minimaal uitvoeringsbedrag van € 2 500 000 (excl. btw);
- minstens drie (3) relevante referenties (inclusief tevredenheidsattesten) inzake de realisatie van een nieuwbouw of renovatieproject telkens met een minimaal uitvoeringsbedrag van € 2 500 000 (excl. btw);
Een van deze referenties moet verplicht voor een uitvoering zijn van de nieuwbouw of renovatie van een zwembad.
- minstens twee (2) relevante referenties (inclusief tevredenheidsattesten) van de partij die zal instaan voor waterbehandeling met betrekking tot het plaatsen van de waterbehandeling van een zwembad telkens ten belope van minstens € 250 000 (excl. btw);
- minstens één (1) relevante referentie (inclusief tevredenheidsattest) van de partij die zal instaan voor de HVAC installaties met betrekking tot het plaatsen van een HVAC installatie, volledige luchtbehandeling en warmterecuperatie in een zwembad ten belope van minstens € 550 000 (excl. btw);
- minstens één (1) relevante referentie (inclusief tevredenheidsattest) van de partij die zal instaan voor de waterdichtings- en tegelwerken met betrekking tot waterdichtings- en tegelwerken in een zwembad (natte zone) ten belope van minstens € 125 000 (excl. btw);
Van elk voorgelegd tevredenheidsattest voegt de inschrijver minstens de volgende elementen bij de offerte:
- beschrijving van het referentieproject;
- opgave van de relevante disciplines en de mate van betrokkenheid;
- totaal uitvoeringsbedrag;
- datum van oplevering;
- identificatie van de opdrachtgever met duidelijke opgave van naam en e-mail of telefoonnummer van de contactpersoon bij de opdrachtgever;
- beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven.
OPMERKINGEN
- De termijn van 5 jaar wordt bepaald t.o.v. de datum vastgelegd voor het indienen van de kandidaturen.
- De voorgelegde referenties dienen betrekking te hebben op projecten waarvan de bouwfase werd uitgevoerd of in uitvoering is. Indien referenties van opdrachten in uitvoering worden voorgelegd, dient de bouwfase van deze opdrachten minstens 6 maanden in uitvoering te zijn tot tevredenheid van de opdrachtgever op het moment van de datum van indiening van de kandidatuurstelling.
- Verschillende referenties mogen betrekking hebben op eenzelfde project.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij de opgegeven lijst van referenties navraag te doen omtrent de kwaliteit van de geleverde diensten.