Rectificatie

Beneden-Dijle RO te Mechelen. Bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied 'Grote Vijver'. Fase 7: gecombineerde in- en uitwateringssluis Fase 8: uitwateringssluis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Michiel Derycke
Telefoon
+32 32246759
E-mail
michiel.derycke@wenz.be
Fax
+32 32246705

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288902

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beneden-Dijle RO te Mechelen. Bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied 'Grote Vijver'. Fase 7: gecombineerde in- en uitwateringssluis Fase 8: uitwateringssluis

Referentienummer: AZS-16EI/17/34-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Openbare procedure voor aanneming van werken.
Beneden-Dijle RO te Mechelen. Bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied 'Grote Vijver'.
Fase 7: gecombineerde in- en uitwateringssluis
Fase 8: uitwateringssluis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534494

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Ingevolge art. 57 van het KB plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren, verdagen wij de opening tot 27/11/2017 om 13:45u.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!