Stad Gent
Aankondiging van een opdracht

renovatie van gevels en hellende daken, Instituut Bert Carlier, Krevelstraat 20, 9000 Gent

renovatie van gevels en hellende daken, Instituut Bert Carlier, Krevelstraat 20, 9000 Gent

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- voor inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.
- voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Vakbekwaamheid

- een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

- een bewijs van erkenning: de aannemer moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 2