Rectificatie

Dendermonde - Kwintijnpoort: Uitvoering injecties voor een VOCL-verontreiniging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 110
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ovam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292079

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dendermonde - Kwintijnpoort: Uitvoering injecties voor een VOCL-verontreiniging

Referentienummer: OVAM-DOS 5873 - BN170707-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

In-situ sanering direct-push

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536399

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het technisch bestek werd aangepast. De aanpassingen zijn aangeduid door middel van track changes. Het vorige technisch bestek komt hierdoor te vervallen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!