Stad Leuven
Aankondiging van een opdracht

Sint-Pieterskerk fase 11 lot 1 - Restauratie natuursteenparement en kapel van de Fiere Margriet

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annelies Vercruysse
Telefoon
+32 16272506
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Arter
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stoofstraat 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jochen Ketels
Telefoon
+32 25137795
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25114604
Hoofdadres
http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1009/CI/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Yves Vermaelen
Telefoon
+32 16272540
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16272955
Hoofdadres
http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sint-Pieterskerk fase 11 lot 1 - Restauratie natuursteenparement en kapel van de Fiere Margriet

Referentienummer:   DFB_sg15.032

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De restauratiewerken omvatten natuursteenrestauratie van de koorkapellen en de restauratie van restanten van muurschilderingen op het natuursteenparement.
De restauratie van de kapel van de Fiere Margriet omvat voornamelijk de consolidatie van restanten van stucwerk. Ook de consolidatie van restanten van muurschilderingen en consolidatie van de houten lambrisering behoren tot de aanneming.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Pieterskerk, Grote Markt, Leuven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   310

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
- In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
- Er wordt gevraagd om het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

MINIMUMEIS:
De inschrijver moet het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's toevoegen aan zijn offerte.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Algemeen
Een uitvoerder wordt aangesteld na een gemotiveerde selectie op basis van zijn algemene en restauratiespecifieke technische vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De selectie van de uitvoerder(s) gebeurt volgens de vereiste kwalificaties op basis van volgende criteria:
Voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden wordt een team geëist met minstens volgende specialiteiten:
- gekwalificeerd personeel met voldoende beroepservaring in de restauratie van natuursteen;
- restaurateur(s) muurschilderkunst (minstens één hoofdrestaurateur, zie hieronder)
- restaurateur(s) stucwerk (minstens één hoofdrestaurateur, zie hieronder)
- restaurateur(s) hout (minstens één hoofdrestaurateur, zie hieronder)
- restaurateur(s) polychromie (minstens één hoofdrestaurateur, zie hieronder)
Het restauratieteam moet voor de restauratie van muurschilderkunst, stucwerk, hout en polychromie een hoofdrestaurateur per specialisatie bevatten. De hoofdrestaurateur is tijdens uitvoering van werken die zijn/haar vakgebied aanbelangen dagelijks op de werf aanwezig. De hoofdrestaurateur is tevens aanwezig op iedere werfvergadering waar de specifieke restauratiewerken worden besproken. De eisen waaraan de hoofdrestaurateur moet voldoen staan hieronder beschreven.
De werfverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werken en de communicatie met het Werkbestuur. Hij/zij heeft minstens 5 jaar beroepservaring en is aanwezig op iedere werfvergadering en is dagelijks aanwezig op de werf.
2. Kwalificaties
Van het restauratieteam (restauratie polychromie, sluitstenen en kapel Fiere Margriet) worden volgende gegevens opgegeven:
1) Identiteit en taak: van de hoofdrestaurateur en restaurateurs van het voorgestelde team volgens hun specialiteit. De identiteit en taak van eventuele onderaannemers wordt duidelijk vermeld.
2) Studiekwalificaties: CV’s, diploma’s en studiecertificaten van de werfverantwoordelijke, de hoofdrestaurateurs en restaurateurs.
De leden van het restauratieteam zijn houder van een diploma van Master in conservatie en restauratie (voor technici – huidige 4-jarige opleiding in de Academie te Antwerpen, La Cambre te Brussel of St-Lucas te Luik) of een getuigschrift van gegradueerde in de sierkunsten
(vroegere opleiding voor technici in de Academie te Antwerpen, La Cambre te Brussel of St-Lucas te Luik) voor de gevraagde specialiteiten.
Uitzonderingen worden gemaakt voor restaurateurs zonder diploma maar met aantoonbare ervaring van min. 10 jaar.
3) Beroepskwalificaties:
a. opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de restauratiesector waarbij:
- minimum 5 jaar voor hoofdrestaurateurs.
- minimum 2 jaar voor gespecialiseerde restaurateurs onder toezicht van de hoofdrestaurateurs.
Voor iedere restauratiespecialisatie (stucwerk, muurschilderkunst,…) wordt een hoofdrestaurateur aangesteld en vermeld in de aanbestedingsdocumenten. De hoofdrestaurateurs dienen minimum 3 persoonlijke referenties voor te leggen van gelijkaardige werken. De referenties moeten voorzien zijn van de nodige informatie (zie hieronder voor meer informatie over de referenties).
4) de inschrijver voegt een gehandtekende verbintenis bij waarin hij bevestigt dat alle opgegeven hoofdrestaurateurs tewerkgesteld zullen worden op dit project en dit voor de ganse uitvoeringsperiode. Indien de inschrijver zal werken met onderaannemers (waarvan de
referenties worden ingediend) wordt een gehandtekende verbintenis tussen de inschrijver en zijn onderaannemer(s) gevraagd die door beide partijen is ondertekend. Wijzigingen in de samenstelling van dit team kunnen enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
3. Referenties
De inschrijver toont aan dat hij per gevraagde specialiteit minstens 5 uitgevoerde referentieprojecten kan voorleggen. Deze special...

Eventuele minimumeisen:

MINIMUMEIS:
De inschrijver voldoet minimum aan de hierboven vermelde algemene eisen (teamsamentstelling) enerzijds en naar de gevraagde kwalificaties en referenties toe anderzijds.
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 3
D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   26-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   25-03-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   26-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

BESTEK EN PLANNEN AAN TE VRAGEN VIA:
Arter, Stoofstraat 30, BE-1000 Brussel, NUTS-Code: BE, Contact: De heer Jochen Ketels. Tel.: +32 25137795. E-mail: [email protected] Fax: +32 25114604.
Plaatsbezoek vereist:
HET PLAATSBEZOEK IS VERPLICHT.
De inschrijver neemt hiervoor contact op met het studiebureau ARTER - Stoofstraat 30 - 1000 Brussel - Jochen Ketels - 02 513 77 95.
Na het bezoek zal aan de inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden.
Het staat de inschrijvers vrij bij deze gelegenheid vragen te stellen betreffende de bestaande toestand.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig artikel 11 en volgende van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, kennen wij u vrijwillig een termijn van 15 dagen toe, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, zodat u eventueel beroep tot schorsing kan aantekenen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-08-2017