Gemeente Melle
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding openbare bibliotheek

Het uitbreiden en verbouwen van de openbare bibliotheek, gelegen in de Kruisstraat 2A te 9090 Melle en het bouwen van een polyvalente zaal. De oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 300 m². De afwerking en technieken zijn inbegrepen.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
45212330 - Bouwen van bibliotheek
45213250 - Bouwen van industriegebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Melle
Postadres
Gemeenteplein 1, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
De heer Hans Magerman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver(*) zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Door loutere deelname aan de procedure verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere uitsluitingstoestanden.
Dwingende uitsluitingsgronden zijn, als de inschrijver veroordeeld werd door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
- omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- als werkgever illegaal verblijvende onderdanen tewerkstellen;
Facultatieve uitsluitingsgronden die aanleiding kunnen geven tot uitsluiting zijn, als de inschrijver:
• in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
• aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in ander nationale reglementeringen;
• bij rechterlijke beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
• bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
• niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
• niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
• zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
(*) dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en de bestuurder(s), zaakvoerder(s), of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon
In toepassing van artikel 60 van het KB van 15 juli 2011 zal de aanbestedende overheid zelf volgende informatie opvragen via elektronische weg ter controle:
* de juridische situatie van de onderneming: niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij de KBO
* attest van BTW-plichtigheid
* attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën in de zin van art. 63, §1 KB Plaatsing
* attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing
BEWIJSVOERING TEN LASTE VAN DE INSCHRIJVER:
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:
1/ voor een in België gevestigde onderneming een recent uittreksel (= maximum 6 maand oud op datum van de openingszitting van de offerte)
->voor een natuurlijke persoon: uit het strafregister van het gemeentebestuur waar hij woont
->voor een rechtspersoon: uit het Centraal strafregister der rechtspersonen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel
->voor kapitaalvennootschap: uit het strafregister van het gemeentebestuur van iedere bestuurder of zaakvoerder
->voor personenvennootschap uit het strafregister van het gemeentebestuur van iedere vennoot
2/ een verklaring op erewoord, ondertekend door de natuurlijke persoon of door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de vennootschap, dat de inschrijver geen ernstige fout heeft begaan bij de beroepsuitoefening en geen valse verklaringen heeft afgelegd
3/een bewijs dat de persoon die de offerte ondertekent bevoegd of gemachtigd is om de inschrijver te verbinden
4/ een kopie van de statuten van de rechtspersoon
5/ in het geval de inschrijver een zelfstandige is, een attest, overgemaakt door het RSVZ, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.
6/ voor inschrijvers die niet gevestigd zijn in België: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging
7/ voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
Combinaties van kandidaten/inschrijvers zonder rechtspersoonlijkheid-Beroep op de draagkracht van andere entiteiten:
De kandidaat/inschrijver kan zich, om aan te tonen dat hij aan de minimumeisen inzake financiële en economische draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid beantwoordt, ook beroepen op andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen).
Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid mag zich in één van de uitsluitingstoestanden in de zin van artikel 61 KB Plaatsing bevinden.
Elke partner van de combinatie dient bijgevolg de vereiste stukken in te dienen.Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie samen aan de vereisten inzake financiële en economische draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid voldoen.In dat geval voegt de kandidaat/inschrijver bij zijn offerte bovendien een schriftelijke verklaring van deze entiteiten, waarin zij zich ertoe verbinden om de kandidaat/inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.
Door ondertekening van deze schriftelijke verklaring verklaren de entiteiten zich niet te bevinden in een of meerdere van de uitsluitingstoestanden zoals bepaald in artikel 61 §§ 1 en 2 KB Plaatsing.

Economische en financiële draagkracht

BEWIJSVOERING TEN LASTE VAN DE INSCHRIJVER:
1/Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
2/Een getuigschrift van erkenning of van de erkenningsaanvraag (fotokopie).

Eventuele minimumeisen:

De opdracht wordt geraamd in klasse 3, categorie D.
De klasse waarin de inschrijver erkend is, dient voldoende te zijn voor gunning van het bedrag, bepaald door het inschrijvingsbedrag, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid.

Vakbekwaamheid

BEWIJSVOERING TEN LASTE VAN DE INSCHRIJVER:
Een lijst van werken die de afgelopen 5 jaar werden verricht, die vergezeld gaat van 3 tevredenheidsattesten van gelijkaardige werken die bewijzen dat deze naar behoren zijn uitgevoerd.
De tevredenheidsattesten moeten ondertekend zijn door de leidend ambtenaar of de projectverantwoordelijke van het opdrachtgevend bestuur. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard.
Deze attesten vermelden bovenop de identificatie van de opdrachtgever en de naam en de functie van de verantwoordelijke ook de aard en het aannemingsbedrag van de werken, alsook de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn gebracht.

Eventuele minimumeisen:

3 tevredenheidsattesten van uitgevoerde opdrachten van gelijkaardige werken gedurende de laatste 5 jaar met een aannemingsbedrag tussen de 275.000 en de 500.000 EUR die bewijzen dat deze naar behoren zijn uitgevoerd.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3