AGB Merelbeke
Rectificatie

AGB - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Merelbeke
Nationaal identificatienummer
0661.984.022
Postadres
Hundelgemsesteenweg 353
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Michaël Pector
Telefoon
+32 92103214
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.merelbeke.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AGB - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum

Referentienummer: 2017034

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-521747

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-06-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3)
In plaats van:
Vereiste erkenning: D (bouwwerken), klasse 7 Een erkenning in een lagere klasse is mogelijk als de inschrijver maar voor één of enkele percelen inschrijft. Het bedrag van de offerte voor het perceel of voor alle percelen samen, waarvoor de inschrijver prijs geeft, zal dan de vereiste klasse bepalen
Te lezen:
Vereiste erkenning: D (bouwwerken), Klasse 7 en P1 voor perceel 5. Een erkenning in een lagere klasse is mogelijk als de inschrijver maar voor één of enkele percelen inschrijft. Het bedrag van de offerte voor het perceel of voor alle percelen samen, waarvoor de inschrijver prijs geeft, zal dan de vereiste klasse bepalen

Overige nadere inlichtingen

-