Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Rectificatie

Herinrichting open werf en optimalisatie rioleringsstelsel competentiecentrum VDAB Hamme

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Nationaal identificatienummer
0887010362
Postadres
Keizerslaan 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tim Pollet
Telefoon
+32 25060747
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vdab.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting open werf en optimalisatie rioleringsstelsel competentiecentrum VDAB Hamme

Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-PPP1C0-126/0019/2020/126/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214800 - Gebouw voor opleidingsvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517207

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht: vraag en antwoord