Gemeente Grimbergen
Aankondiging van een opdracht

Diverse GUP's: Wegen en rioleringswerken in de Limbosbaan / Kapruin met aansluiting op de Gillebeek in de Meerstraat

Diverse GUP's: Wegen en rioleringswerken in de Limbosbaan / Kapruin met aansluiting op de Gillebeek in de Meerstraat

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
20-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, BE
Contactpunt(en)
De heer Danny Metior

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5