Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Aankondiging van een opdracht

Groenonderhoud + vernieuwen/herstellen van buitenverhardingen 2017-2018

De opdracht heeft betrekking op het groenonderhoud en vernieuwen of herstellen van buitenverhardingen in het patrimonium van SHM Denderstreek: raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid deze éénmalig voor 2 jaar te verlengen.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Eddy De Vlieger, algemeen directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

580000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Categorie: G3