Rectificatie

Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat (tussen Ziekelingenstraat en Wittehoevelaan)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Yves Vermaelen
Telefoon
+32 16272540
E-mail
bestekken@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat (tussen Ziekelingenstraat en Wittehoevelaan)

Referentienummer: 2017/wegenHoeg

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533388

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het originele aanbestedingsdossier werd het veiligheids- en gezondheidsplan niet toegevoegd. Dit heeft geen invloed op de meetstaat. Het technisch verslag en de conform verklaring werd eveneens aan de aanbesteding toegevoegd, dit had een invloed op de meetstaat (post 49-50-51-140-141-142-143-144). De aanbesteding dient het Technisch verslag ref. STV01A-4016350012 op te nemen en de aangepaste meetstaat dd 06/12/2017. Tevens werd er een wijziging aangebracht in post 25, de kassei wordt eigendom van de stad Leuven, met een wijziging in het bestek op p 53 en 79