Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en aansluiten op nutsvoorzieningen van Modulaire woonunits

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vzw Stijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Breugelweg 200
Plaats
Overpelt
Postcode
3900
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ann Bergmans
Telefoon
+32 11805896
E-mail
aankoop@cc.stijn.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stijn.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en aansluiten op nutsvoorzieningen van Modulaire woonunits

Referentienummer: vzw Stijn-PPP0YE-147/7021/AB/2017/0-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212413 - Bouwen van accommodatie voor kort verblijf

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533222

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 210-435788

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

I.3) De inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op volgend adres (niet via elektronische weg!): Stijn vzw, t.a.v. Ann Bergmans, Breugelweg 200, 3900 Overpelt De offerte wordt opgesteld op papier en wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De offerte die per post wordt verzonden wordt in een tweede definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van: de hierboven vermelde adres- en contactgegevens, het besteknummer of het opdrachtvoorwerp, "OFFERTE - NIET OPENEN". IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijving: Datum: 30/11/2017, Plaatselijke tijd 10.00