WoonAnker
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van 15 huurappartementen

Bouwen van 15 huurappartementen

Publicatiedatum
06-10-2015
Deadline
13-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211340 - Bouwen van meergezinswoningen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoonAnker
Postadres
Mariadal 1, 9140 Temse, BE
Contactpunt(en)
De heer Wim Steveninck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1820376.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 6