Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PG0007-20324G - Bodemsaneringswerken 2e fase op de site Wissenhage/Wondelgemse Meersen te Gent

De uit te voeren werken betreffen bodemsaneringswerken op de site Wissenhage/Wondelgemse Meersen te Gent.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-08-2017
Publicatiedatum
08-08-2017
Deadline
30-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
77211300 - Rooien van bomen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jan De Craene
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: G en/of G2