Afdeling Zeeschelde
Rectificatie

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frederik Van Overloop
Telefoon
+32 32246741
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280018

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

Referentienummer: AZS-16EI1747-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Zeeschelde, districten 2, 3 en 4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523855

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 134-273660

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De ontbrekende beschrijvende meetstaten zijn nu beschikbaar.