OCMW Kaprijke
Rectificatie

Projectontwikkeling, -financiering en -verkoop van assistentiewoningen op de site van het oude rustoord te Lembeke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Kaprijke
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lembeke-dorp 43
Plaats
Kaprijke
Postcode
9971
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Matthijs
Telefoon
+32 93768210
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kaprijke.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Projectontwikkeling, -financiering en -verkoop van assistentiewoningen op de site van het oude rustoord te Lembeke

Referentienummer: 2017-158

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215220 - Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de opdracht betreft: PROJECTONTWIKKELING, -FINANCIERING EN -VERKOOP VAN ASSISTENTIEWONINGEN OP DE SITE VAN HET OUDE RUSTOORD TE LEMBEKE OP KOSTEN EN RISICO VAN DE OPDRACHTNEMER. (Hierna ook wel aangeduid als de “Opdracht”).
Het OCMW-bestuur van Kaprijke is eigenaar van de site van het oude rustoord, te Aveschoot 2, 9971 Lembeke. Zij wenst deze site te herwaarderen en met onderhavige opdracht een promotor aan te stellen voor de ontwikkeling van deze site tot een assisentiewoningenproject om zodoende tot een integrale zorgcampus te komen.Gezien zij niet over de expertise beschikt om de Opdracht te realiseren en slechts als dienstverlener wenst op te treden, wenst zij een publiek-private samenwerking aan te gaan voor de realisatie van dit project.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524617

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.3.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
selectieleidraad
In plaats van:
“Indien er meer dan 4 kandidaten in aanmerking komen voor selectie zal de Aanbestedende Overheid een doorselectie doorvoeren in toepassing van art. 79 Wet 2016 totdat drie kandidaten overblijven.” “Enkel de drie kandidaten die respectievelijk als 1ste, 2de en 3de zijn gerangschikt zullen uiteindelijk worden geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.”
Te lezen:
“Indien er meer dan 4 kandidaten in aanmerking komen voor selectie zal de Aanbestedende Overheid een doorselectie doorvoeren in toepassing van art. 79 Wet 2016 totdat vier kandidaten overblijven.” “Enkel de vier kandidaten die respectievelijk als 1ste, 2de, 3de en 4de zijn gerangschikt zullen uiteindelijk worden geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.”

Overige nadere inlichtingen

De Selectieleidraad zoals gepubliceerd is gewijzigd.Meer bepaald is deze verduidelijkt als volgt: “Onder titel ‘2. Verloop van de selectie’ is de passage: “Indien er meer dan 4 kandidaten in aanmerking komen voor selectie zal de Aanbestedende Overheid een doorselectie doorvoeren in toepassing van art. 79 Wet 2016 totdat drie kandidaten overblijven.” GEWIJZIGD ALS VOLGT: “Indien er meer dan 4 kandidaten in aanmerking komen voor selectie zal de Aanbestedende Overheid een doorselectie doorvoeren in toepassing van art. 79 Wet 2016 totdat vier kandidaten overblijven.” En is de passage: “Enkel de drie kandidaten die respectievelijk als 1ste, 2de en 3de zijn gerangschikt zullen uiteindelijk worden geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.” GEWIJZIGD ALS VOLGT: “Enkel de vier kandidaten die respectievelijk als 1ste, 2de, 3de en 4de zijn gerangschikt zullen uiteindelijk worden geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.