Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DP6253-PDB2175/2017-Wegen en netwerkwerkzaamheden 1ste fase van 1 busstelplaats te NOH

De opdracht kadert binnen de wens van de MIVB om haar infrastructuur uit te breiden in het noorden van het gewest, omvattende de bouw van de nieuwe busstelplaats van de MIVB te Neder-Over-Heembeek. De werken laten de realisatie toe van een parkeerzone voor de nieuwe busvloot die in bestelling is.
Deze nieuwe belangrijke netwerkinfrastructuur moet op middellange termijn evolueren om plaats te bieden aan de nieuwe vloot elektrische bussen van de MIVB.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
07-12-2017
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45223300 - Bouwen van parkeerplaats
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicolas Maas
E-mail
nicolas.maas@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
4900000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!