Rectificatie

Afroepcontract Maken van Verkenningssleuven

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV
Nationaal identificatienummer
BE 0440.691.388
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Britt Verhoeven
Telefoon
+32 34504018
E-mail
britt.verhoeven@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afroepcontract Maken van Verkenningssleuven

Referentienummer: AQF (3p)-PPP0N3-2401/8002/CA/BV/20-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112400 - Graafwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De aanneming heeft als voorwerp het maken van verkenningssleuven ter bepaling van de ligging, afmetingen en aard van nutsleidingen, pijpleidingen en onderzoek van funderingen van gebouwen en van ondergrondse constructies.
De opdracht omvat:
- het plaatsen van de nodige signalisatie na contactname met en goedkeuring door de bevoegde politiediensten
- het opbreken van de aanwezige wegverhardingen en funderingen (in voorkomend geval)
- het omzichtig blootleggen van de verkenningssleuven met aangepaste middelen
- het droog houden en instandhouden van de sleuven
- het opzoeken en ongeschonden bewaren van kabels en leidingen
- het coördineren met het studiebureau voor het opmeten en intekenen van de leidingen
- het opzoeken van ondergrondse constructies (in voorkomend geval)
- het heraanvullen van de sleuf
- het omzichtig verdichten van de sleuf met aangepaste verdichtingsmiddelen
- het her...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-501388

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er is een aangepaste versie van het bestek ter beschikking gesteld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!