Rectificatie

Domeinbos Bergmolenbos: Aanleg padennetwerk, grachtenstelsels en amfibieëntunnels.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
els.vandurme@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.natuurenbos.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289379

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Domeinbos Bergmolenbos: Aanleg padennetwerk, grachtenstelsels en amfibieëntunnels.

Referentienummer: PD OVL-ANB-OTB-2017-969 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Domeinbos Bergmolenbos: Aanleg padennetwerk, grachtenstelsels en amfibieëntunnels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533094

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een verbeterde definitieve meetstaat toegevoegd aan het dossier, die de initiële 'in te vullen meetstaat' vervangt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!