Infrabel Asset Management Area North-West Gent
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/18/011 L50A Aanvullende werken bij vernieuwen dwarsliggers met de vernieuwingstrein P93

• Aanvullende werken bij de vernieuwingstrein P93
• Het vernieuwen van ballast en dwarsliggers in gewezen perronsporen Jabbeke
• Het afhalen, (ver)plaatsen en terugvoeren van seinen voor BTS (typeplans 55 tot 58)
• Het aanleggen van voetpaden langsheen het spoor
• Het opbreken van de perrons van gewezen stopplaats Oudenburg


Datum van verzending van deze aankondiging
31-07-2018
Publicatiedatum
31-07-2018
Deadline
05-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45234000 - Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel Asset Management Area North-West Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Cindy Sergeant
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver voegt bij zijn offerte :
* een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document;
De inschrijver uit een andere lidstaat van de Europese Unie voegt daarnaast de volgende documenten bij zijn offerte:
* een origineel attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
* een origineel attest uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of buitenlandse overheid dat bevestigt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
* een origineel attest van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: H