Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Rectificatie

57/53/3/15/082 Gemeente Asse – Lijn 60. Afschaffen van overwegen 10, 11 en 11bis door de bouw van een fietstunnel t.h.v. overweg 11bis met aanleg langswegenis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23936
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mireille Jacques
Telefoon
+32 92412475
E-mail
[email protected]
Fax
+31 92412537

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367251

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

57/53/3/15/082 Gemeente Asse – Lijn 60. Afschaffen van overwegen 10, 11 en 11bis door de bouw van een fietstunnel t.h.v. overweg 11bis met aanleg langswegenis

Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/15/082-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221242 - Bouwen van spoorwegtunnel

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit: inrichten van de bouwplaats; bouw en plaatsing van fietserstunnel Uitbraak van overwegen Aanleg van fietspaden, plaatsen afsluitingen Afwateringswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520172

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigend bericht 1: aanpassing artikel 76§7 - gewijzigde data voor uitbraak ow11bis en plaatsen koker onder de sporen (zie toegevoegd document 5753315082-wijzigend bericht 1). Gelieve op uw offerteformulier te vermelden dat u rekening hebt gehouden met dit wijzigend bericht 1.