OCMW Beveren
Rectificatie

Realisatie van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum en bibliotheek te Vrasene en Haasdonk - PERCEEL 14, KEUKENUITRUSTING

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Beveren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oude Zandstraat 92
Plaats
Beveren
Postcode
9120
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Karolien Heirman
Telefoon
+32 37504623
E-mail
[email protected]
Fax
+32 37504625

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwbeveren.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281511

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Realisatie van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum en bibliotheek te Vrasene en Haasdonk - PERCEEL 14, KEUKENUITRUSTING

Referentienummer: OCMW Beveren -2494.0_P14-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212400 - Accommodatie- en restaurantgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze werken omvatten (niet limitatief) de keukenuitrusting.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525188

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 148-305841

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende aanpassingen, correcties of toevoegingen werden doorgevoerd in het ontwerp: - correctie type koelkasten voor LDC te Vrasene (zie bestek en meetstaat) - toevoeging van definitieve voorstudie EPB voor beide sites Momenteel werd enkel de meetstaat met de wijzigingen toegevoegd. Op maandag 4/9/2017 zal een nieuwe algemene meetstaat ter beschikking gesteld worden waarin het erratum verwerkt is en welke gebruikt moet worden voor de opmaak van de offerte. Hiervoor zal een nieuwe erratum gepubliceerd worden.