Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N19 HERSELTSESTEENWEG AARSCHOT: WEGMODERNISERING INCL. RIOLERING EN VRIJLIGGENDE FIETSPADEN I.K.V. MODULE 13, HERINRICHTING SCHOOLOMGEVINGEN LANGS N19 I.K.V. MODULE 10

N19 HERSELTSESTEENWEG AARSCHOT: WEGMODERNISERING INCL. RIOLERING EN VRIJLIGGENDE FIETSPADEN I.K.V. MODULE 13, HERINRICHTING SCHOOLOMGEVINGEN LANGS N19 I.K.V. MODULE 10

Publicatiedatum
30-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 8, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek - Art. 25. § 2 Bedrag van de borgtocht
In plaats van
a) posten waarvoor a posteriori-keuringen zijn voorgeschreven
Voor posten waarvoor een a posteriori-keuring is voorgeschreven, wordt, overeenkomstig Art. 43. §3 AUR, het bedrag van de borgtocht verhoogd met 10 % van de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 16, 17, 24, 41, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 103, 104, 105, 106, 157, 165, 166, 167, 203, 204, 205, 218, 219, 220, 236, 344, 345, 380, 381, 393, 394, 395, 396, 448, 449, 459, 460, 461, 495, 503, 504, 505, 583, 587, 604, 610, 611, 630, 634, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 708, 709, 714, 715, 775, 776, 779, 780, 785, 786, 787, 831, 832, 834, 835, 840, 841, 918, 919, 922, 923, 925, 926, 934, 935, 936, 937, 938, 1030, 1031, 1032, 1033, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1131, 1135, 1136, 1148, 1150, 1152, 1153
Ingeval de proefuitslagen van de a posteriori-keuringen niet voldoen, dan worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen afgetrokken van de eerstvolgende maandelijkse betalingen in mindering of worden, bij ontbreken ervan afgetrokken van de borgtocht.
De motivering voor deze afwijking is het bieden van een beter alternatief voor de in artikel 43 §3 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken voorziene mogelijkheid van afhoudingen. Eerder dan van in den beginne afhoudingen te verrichten op de betaling van deze voor de aanneming economisch cruciale prestaties wordt een aanvullende borg gevraagd op deze posten zodat het bestuur over voldoende onderpand kan beschikken in geval van proefresultaten die niet voldoen (die vaak pas geruime tijd na de prestaties bekend zijn). Op deze manier kunnen de opgelegde minimale functionele eisen ernstiger worden afgedwongen.
b) posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven
Voor de volgende posten, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 20 % op de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 748, 799, 1096, 1097, 1098.
De motivering voor deze afwijking is de specifieke aard van bezaaiings- en beplantingswerken waarvoor er tijdens de waarborgperiode regelmatige onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn.
Te lezen
a) posten waarvoor a posteriori-keuringen zijn voorgeschreven
Voor posten waarvoor een a posteriori-keuring is voorgeschreven, wordt, overeenkomstig Art. 43. §3 AUR, het bedrag van de borgtocht verhoogd met 10 % van de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 16, 17, 24, 41, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 103, 104, 105, 106, 157, 165, 166, 167, 203, 204, 205, 218, 219, 220, 236, 331, 332, 367, 368, 380, 381, 382, 383, 435, 436, 446, 447, 448, 482, 490, 491, 492, 570, 574, 591, 597, 598, 617, 621, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 695, 696, 701, 702, 762, 763, 766, 767, 772, 773, 774, 818, 819, 821, 822, 827, 828, 905, 906, 909, 910, 912, 913, 921, 922, 923, 924, 925, 1017, 1018, 1019, 1020, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1118, 1122, 1123, 1135, 1137, 1139, 1140
Ingeval de proefuitslagen van de a posteriori-keuringen niet voldoen, dan worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen afgetrokken van de eerstvolgende maandelijkse betalingen in mindering of worden, bij ontbreken ervan afgetrokken van de borgtocht.
De motivering voor deze afwijking is het bieden van een beter alternatief voor de in artikel 43 §3 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken voorziene mogelijkheid van afhoudingen. Eerder dan van in den beginne afhoudingen te verrichten op de betaling van deze voor de aanneming economisch cruciale prestaties wordt een aanvullende borg gevraagd op deze posten zodat het bestuur over voldoende onderpand kan beschikken in geval van proefresultaten die niet voldoen (die vaak pas geruime tijd na de prestaties bekend zijn). Op deze manier kunnen de opgelegde minimale functionele eisen ernstiger worden afgedwongen.
b) posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven
Voor de volgende posten, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 20 % op de bedragen van die posten. Het betreft de posten: 735, 786, 1083, 1084, 1085.
De motivering voor deze afwijking is de specifieke aard van bezaaiings- en beplantingswerken waarvoor er tijdens de waarborgperiode regelmatige onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Opmetingsstaat + plan
Toe te voegen tekst
Zie overige nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Op plan
de diepte van de streng R74-R63, R63-R64 en R63-R62 is aangepast, in bijgevoegd plan 1M3D8F O 008928 02 met titel "Deel 8 (Kerkstraat) - Ontwerp - Grondplan: Riolering en wegenis"
Het plan 1M3D8F 0 008987 02 met titel "Kunstwerk: detailplan KM1 tot en met KM8" in verband met kopmuren werd toegevoegd

In de meetstaat:
Posten 252 tot en met 264 komen te vervallen. Hierdoor is de nummering van de posten vanaf postnummer 252 gewijzigd ten opzichte van de reeds gepubliceerde meetstaat.
Onderstaande opmerkingen hebben betrekking op de nieuwe postnummers van de gewijzigde meetstaat die tevens wordt bijgevoegd aan dit rechtzettingsbericht 3.
Naar aanleiding van bovenvermelde aanpassing op plan is post 340 (diepte inspectieput R74) gewijzigd.
Volgende posten i.v.m. rioolrenovatie zijn gewijzigd:
- Post 409 en 410: toevoeging locatie
- Posten 411 t/m 414: gewijzigde hoeveelheid + bijkomende uitleg
- posten 419 t/m 423: aangepaste hoeveelheden
Verder is er detaillering toegevoegd bij alle rioleringsstrengen en inspectieputten, inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen:
Postnrs: 4, 13, 14, 15, 30, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 117, 118, 232, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 154, 155, 156, 175, 176, 177, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 317, 318, 319, 336, 337, 338, 339, 340, 362, 363, 364, 365, 366, 391, 392, 393, 394 ,395, 396, 432, 433, 434, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 479, 480, 481, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 529, 569, 577, 578, 579, 589, 590, 603, 604, 615, 616, 626, 627, 630, 663.
- Nieuwe opmetingsstaten RB3 werden opgeladen bij de documenten